SLOVO NA ÚVOD

Apoštolská konštitúcia Jana Pavla II. Pastores dabo vobis o formácii kňazov v dnešnom svete poukazuje na nevyhnutnosť permanentnej formácie kňazov. Tá jezdôvodnená okrem iného aj tým, že kňazská služba má zodpovedať najnáročnejším požiadavkám a nezaobíde sa bez stáleho vzdelávania sa.

Dynamický rozvoj si vyžaduje flexibilné reagovanie nielen zo strany formálneho vzdelávania, ale aj na úrovni individuálneho vzdelania. Jedinec tak stojí pred požiadavkou
a potrebou celoživotného vzdelávania sa, kedy sa vzdelávací proces nekončí dosiahnutím stupňa vzdelania v nejakom konkrétnom odbore. Cenný kapitál predstavuje takto ukončené vysokoškolského vzdelávanie, ktorý je však potrebné neustále zveľaďovať ďalším rozvojom a rozširovaním si už nadobudnutých vedomostí a zručností. Táto skutočnosť ďalšieho celoživotného vzdelávania je samozrejme dôležitá aj pre absolventov teologických fakúlt na Slovensku.

Cieľom projektu je tvorba a návrh programov pre stálu formáciu, predovšetkým gréckokatolíckych kňazov ako aspekt interaktívneho vzdelávania. Cieľovou funkciou projektu je realizácia uvedených zámerov v spomínaných oblastiach prostredníctvom moderných didaktických modulov.

V súčasnosti na Slovensku pre absolventov teologických fakúlt neexistuje jednotný model pre ich ďalšiu intelektuálnu formáciu. Každá eparchia (diecéza) realizuje určitým
spôsobom ďalšie vzdelávanie a permanentnú formáciu tak v duchovnom, ako aj intelektuálnom rozmere, pretože si uvedomuje nutnosť tejto formácie. Spôsob tohto procesu je rôznorodý, aj keď v základných líniách sa všeobecne kladie dôraz na ľudský, duchovný, intelektuálny a pastoračný rozmer. Na úrovni eparchií (diecéz) v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku sa táto formácia koná na základe impulzov vychádzajúcich z miestnych synod, ktoré určitým spôsobom upravujú ďalšie vzdelávanie svojich kňazov – absolventov teologických fakúlt. Problematika tejto formácie je spracovávaná na rôznej úrovni. Absentuje však zjednocujúci model, ktorý by vychádzal z najnovších materiálov a tie by viedli k prehlbovaniu vedomostí nielen v teologických disciplínach mapujúcich súčasné trendy v tejto oblasti, ale taktiež aj v rozmere kvalitného vedenia farnosti, spoločenstiev, rôznych cirkevných charitatívnych a neziskových organizácií.

Projekt s názvom Ďalšie vzdelávanie absolventov teologických fakúlt na Slovensku ponúka možnosť pre kňazov, osobitne Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, určitý
návod na možnosť ďalšieho vzdelávania cez ponúknutie modulov z jednotlivých teologických disciplín.


MODULY


Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU 1968 – 2008

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.  TÉMA V: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU 1968 – 2008 Historický náčrt situácie a jednotlivých udalosti v roku 1968  Utrpenie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu neostalo …
čítaj viac

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU II

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.  TÉMA II: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU  ÚVOD: Historický prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku  1. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku od najstarších čias do vzniku …
čítaj viac

BLAHOSLAVENÍ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI 

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.  TÉMA IV: BLAHOSLAVENÍ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI  ÚVOD: Dôležitosť hlbšieho poznania našich blahoslavených cez jednotlivé etapy ich života v kontexte doby, ktorú žili.  Historický náčrt ich života: …
čítaj viac

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.  TÉMA III: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU ÚVOD: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá prešla vo svojich dejinách, osobitne v druhej polovici 20. storočia mnohými ťažkými …
čítaj viac

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.  

ŠKOLA – PRIESTOR INTEGRÁCIE A KATECHIZÁCIE

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.  TÉMA IV: ŠKOLA – PRIESTOR INTEGRÁCIE A KATECHIZÁCIE ÚVOD  Sociálna aktivita človeka a jej priebeh je otázka početných vedeckých skúmaní, prieskumov a odporúčaní. V žiadnom období …
čítaj viac

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL VO VZŤAHU K EVANJELIZÁCII

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.  TÉMA II: DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL VO VZŤAHU K EVANJELIZÁCII ÚVOD  Druhý vatikánsky koncil znamenal prelomový okamih v moderných dejinách Katolíckej cirkvi. Priniesol najvýraznejšiu cirkevnú reformu od takzvaného …
čítaj viac

KANONICKÉ PRÁVO (CCEO) VO VZŤAHU KU KATECHÉZE

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.  TÉMA I: KANONICKÉ PRÁVO (CCEO) VO VZŤAHU KU KATECHÉZE ÚVOD  Kánonické právo patrilo spolu s rímskym právom odjakživa k tradičným a neopomenuteľným predmetom štúdia právnických, ale …
čítaj viac

prof. ThDr. Marek Petro, PhD. 

EKOLOGICKÁ KONVERZIA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Ekológia (otázky späté najmä so 7. prikázaním Dekalógu) TÉMA V: EKOLOGICKÁ KONVERZIA Encyklika Svätého Otca Františka  Laudato si´  Vyvrcholením snáh koncilových a pokoncilových pápežov v oblasti …
čítaj viac

BIOETIKA V SLUŽBE ŽIVOTU

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Bioetika (otázky späté najmä s 5. a 6. prikázaním Dekalógu) TÉMA IV: BIOETIKA V SLUŽBE ŽIVOTU Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.  Evangelium vitae  Encyklika definuje …
čítaj viac

SOCIÁLNE PRIATEĽSTVO – NÁJDENIE SPRÁVNEJ ROVNOVÁHY MEDZI DVOJAKOU MORÁLNOU POVINNOSŤOU: CHRÁNIŤ PRÁVA VLASTNÝCH OBYVATEĽOV A ZARUČIŤ POMOC A PRIJATIE MIGRANTOV

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Sociálna náuka Cirkvi (otázky späté najmä so 7. a 8. prikázaním Dekalógu) TÉMA III: SOCIÁLNE PRIATEĽSTVO – NÁJDENIE SPRÁVNEJ ROVNOVÁHY MEDZI DVOJAKOU MORÁLNOU …
čítaj viac

SVEDOMIE AKO CESTA BOŽIEHO VOLANIA K MRAVNOSTI

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Všeobecná morálna teológia – Svedomie TÉMA II: SVEDOMIE AKO CESTA BOŽIEHO VOLANIA K MRAVNOSTI Svätý Otec Benedikt XVI.  Chváloreč na svedomie  Čo je to svedomie? Tichý hlas, ktorý nám našepkáva …
čítaj viac

SLOBODA ČLOVEKA – DAR A ZODPOVEDNOSŤ

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Všeobecná morálna teológia – Sloboda TÉMA I: SLOBODA ČLOVEKA – DAR A ZODPOVEDNOSŤ Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II.  Veritatis splendor  »V knihe Genezis čítame: „Pán Boh však takto prikázal …
čítaj viac

doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. 

KRISTOVO SPAITEĽNÉ DIELO A JEHO DÔSLEDKY 

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA IV: KRISTOVO SPAITEĽNÉ DIELO A JEHO DÔSLEDKY  ÚVOD: Dôsledky hriešneho stavu človeka  Človek sa hriechom odvrátil od Boha a odmietol ho. Riešením hriešneho stavu nie naklonenie si Boha …
čítaj viac

TEÓRIA ZÁSTUPNÉHO TRESTU V SOTERIOLÓGII

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA III: TEÓRIA ZÁSTUPNÉHO TRESTU V SOTERIOLÓGII ÚVOD: Historické pozadie vzniku teórie zástupného trestu  V prostredí, kde na prelome 15. a 16. storočia vyrastal Martin Luther, možno pozorovať veľký …
čítaj viac

DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA II: DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA ÚVOD: Nutnosť garancie autentického tradovania kresťanstva  Keďže kresťanstvo je Boží projekt na záchranu človeka, nutne musí byť funkčný. K funkčnosti takéhoto projektu je …
čítaj viac

DOKÁZATEĽNOSŤ EXISTENCIE BOHA A JEHO ZJAVENIA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA I: DOKÁZATEĽNOSŤ EXISTENCIE BOHA A JEHO ZJAVENIA ÚVOD: Idey novovekej filozofie  V rámci vývoja novovekej filozofie došlo k výraznému vplyvu Johna Locka, podľa ktorého človeku sprostredkúvajú kontakt s …
čítaj viac

DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA II: DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA ÚVOD: Nutnosť garancie autentického tradovania kresťanstva  Keďže kresťanstvo je Boží projekt na záchranu človeka, nutne musí byť funkčný. K funkčnosti takéhoto projektu je …
čítaj viac

Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

Vybrané životné cykly

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA V: Vybrané životné cykly Narodenie  V islame je narodenie dieťaťa vnímané ako Boží dar. Aj preto by mali byť slová zvolania k modlitbe- adhánu teda aj slová šahády, ktoré …
čítaj viac

VIERA MOSLIMOV

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA IV: VIERA MOSLIMOV Základné články viery moslimov:  1. viera v Boha 2. viera v anjelov 3. viera v nebeské knihy 4. viera v Božích poslov 5. viera v súdny deň 6. viera v Božiu …
čítaj viac

KORÁN A JEHO VÝZNAM PRE MOSLIMOV

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA III: KORÁN A JEHO VÝZNAM PRE MOSLIMOV Korán  Korán je pre moslimov priame slovo Božie, nestvorené a teda existuje od večnosti. Pre moslimov tvorí akúsi príručku, podľa ktorej môžu …
čítaj viac

PILIERE VIERY V ISLAME

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA II: PILIERE VIERY V ISLAME Islam pozná päť pilierov viery (arkán)  1. šaháda, teda vyznanie viery; 2. salat, teda modlitba; 3. zakát, teda almužna; 4. saum, teda pôst; 5. hadždž, teda púť do …
čítaj viac

PRESTAVENIE ŽIVOTA MOHAMEDA A JEHO PROROCKÉHO POSLANIA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA I: PRESTAVENIE ŽIVOTA MOHAMEDA A JEHO PROROCKÉHO POSLANIA Mohamed a predstavenie jeho života  Moslimovia veria v Boha- Alláha rovnako ako je to v prípade židov a kresťanov, ale naplnenie …
čítaj viac

doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. 

TEMATICKÉ ROKY Z POHĽADU PASTORÁCIE 

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA V: TEMATICKÉ ROKY Z POHĽADU PASTORÁCIE  ÚVOD: Zásada: „Mysli globálne, konaj lokálne“ je dôležitá pre pastorálnu teológiu.  Modul ukazuje na prepojenosť a aplikáciu smerníc Magistéria s lokálnym cirkevným …
čítaj viac

FORMÁCIA ZO SVIATOSTNEJ PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA IV: FORMÁCIA ZO SVIATOSTNEJ PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE ÚVOD: Pastorálna teológia z pohľadu vysluhovania sviatostí  VÝZVY:  V tomto module sa chceme venovať pastorálnej teológii z pohľadu vysluhovania sv. tajomstiev (sviatostí), ktorý …
čítaj viac

BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA III: BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ ÚVOD: Manželstvo a rodina ako priority pastorácie  Od čias Druhého vatikánskeho koncilu Katolícka cirkev jasne deklaruje, že seba samu chápe ako eklesiálne communio, čiže …
čítaj viac

MANŽELSTVO A RODINA – PRIORITY PASTORÁCIE

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA II: MANŽELSTVO A RODINA – PRIORITY PASTORÁCIE ÚVOD: Manželstvo a rodina ako priority pastorácie  Modul obsahuje pohľad na súčasnú rodinu, objasňuje sprevádzanie manželov a dotýka sa aj sprevádzania …
čítaj viac

PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA I: PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA ÚVOD: Dynamickosť pastorálnej teológie a dôležitosť pastoračnej lásky  Modul obsahuje vstupné informácie z pastorálnej teológie. Analyzuje pojem „pastoračná láska“, ktorý považuje za …
čítaj viac