PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
prof. ThDr. Marek Petro, PhD. 

PREDMET: Všeobecná morálna teológia – Sloboda 
TÉMA I: SLOBODA ČLOVEKA – DAR A ZODPOVEDNOSŤ


Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II. 

Veritatis splendor 

»V knihe Genezis čítame: „Pán Boh však takto prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz! Lebo v deň, kedy by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ (Gn 2,16-17). Týmto obrazom zjavenie učí, že právomoc rozhodovať o dobre a o zle neprislúcha človeku, ale jedine Bohu. Zaiste, človek je slobodný, pretože môže Božie prikázania pochopiť i prijať. Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže jesť „zo všetkých stromov raja“; predsa však nie je nekonečná, pred „stromom poznania dobra a zla“ sa musí zastaviť, keďže musí prijať mravnú normu, ktorú Boh dáva človeku: a ak ju človek prijme, skutočne sám realizuje svoju slobodu. Boh, ktorý jediný je dobrý, dokonale pozná, čo je pre človeka dobré, a z lásky k nemu mu to predkladá v prikázaniach. Zákon Boha teda nepotláča ani nevylučuje slobodu človeka, naopak, znamená jej záruku i podporu.«

1 Encyklika pápeža Jána Pavla II. VERITATIS SPLENDOR o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti (35). In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor. 

„Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. (…) Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volák zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy.“2 

2 FRANTIŠEK: Príhovor pápeža Františka v Dóme sv. Martina (13.09.2021). In: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/prihovor-papeza-frantiska-v-dome-sv-martina.html. 

NAŠA ÚLOHA: 

Kritickéskúmanie fenoménu »sloboda« a jeho vedecká a praktická interpretácia na základe náuky Magistéria cirkvi – v tom tkvie naša úloha. 


LITERATÚRA: 

JÁN PAVOL II.: Encyklika VERITATIS SPLENDOR o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. In: https://www.kbs.sk/ obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor. 

FRANTIŠEK: Príhovor pápeža Františka v Dóme sv. Martina (13.09.2021). In: https://www.vaticannews.va/sk/papez/ news/2021-09/prihovor-papeza-frantiska-v-dome-sv-martina.html. 

PETRO, M.: Biskup Ján Hirka – slobodný v neslobode. Odkaz pre budúcnosť. In: Disputationes quodlibetales XX. : dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017. 

PETRO, M.: Dekalóg – subvencia slobody. In: Theologos : theological revue. roč. 19, č. 1 (2017), s. 71-88. 

PETRO, M.: Povolanie človeka k blaženosti 2 [print] / Marek Petro, Cyril Hišem, Michal Wyrostkiewicz. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. 

PETRO, M.: Reflexia nad slobodou ľudského skutku. In: Aplikácia nových prístupov k človeku v kontexte mediačnej a probačnej práce. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017. 

SLOBODA ČLOVEKA – DAR A ZODPOVEDNOSŤ