PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
prof. ThDr. Marek Petro, PhD. 

PREDMET: Všeobecná morálna teológia – Svedomie 
TÉMA II: SVEDOMIE AKO CESTA BOŽIEHO VOLANIA K MRAVNOSTI


Svätý Otec Benedikt XVI. 

Chváloreč na svedomie 

Čo je to svedomie? Tichý hlas, ktorý nám našepkáva čo je správne a čo nie? 

Obmedzenie? Čo je to vlastne svedomie? 

„V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu; a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca: Toto rob, tamtoho sa varuj! Človek má totiž v srdci Bohom vpísaný zákon a práve v poslušnosti tomuto zákonu sa prejavuje jeho dôstojnosť a podľa neho bude aj súdený.17 Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.18 Pomocou svedomia človek obdivuhodným spôsobom poznáva zákon, ktorý nachádza svoje naplnenie v láske k Bohu a blížnemu.19 Vernosť svedomiu spája kresťanov s ostatnými ľuďmi, aby hľadali pravdu a pravdivo riešili mnohé mravné problémy vznikajúce v živote jednotlivcov i v spoločenskom živote. Čím viac teda prevláda správne svedomie, tým viac sa jednotlivé osoby a spoločenstvá vzdávajú slepej svojvôle a usilujú sa riadiť objektívnymi normami mravnosti. No nezriedka sa stáva, že svedomie sa z neprekonateľnej nevedomosti mýli bez toho, aby stratilo svoju dôstojnosť. To však nemožno povedať vtedy, keď sa človek málo stará o hľadanie pravdy a dobra a keď hriešne návyky svedomie postupne takmer zaslepia.“

1 Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete GAUDIUM ET SPES (16). In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes. 

Mnohým môže svedomie pripadať ako obmedzovanie osobnej slobody. Najmä v liberálnej spoločnosti. Emeritný pápež Benedikt XVI. silnou argumentáciou zastáva jeho nevyhnutnosť. Kniha Chváloreč na svedomie pripomína základy viery a nutnosť kresťanov bojovať proti hrozbám subjektivity a sociálnemu tlaku. V tejto argumentácii emeritného pápeža Benedikta XVI. môžu hľadať východiská pre svoje bádania i ďalší autori. 

NAŠA ÚLOHA: 

Kritické skúmanie fenoménu »svedomie« a jeho vedecká a praktická interpretácia na základe náuky Magistéria cirkvi – v tom tkvie naša úloha. 


LITERATÚRA: 

BENEDIKT XVI. _ RATZINGER, J.: Chváloreč na svedomie. Trnava: SSV, 2010. 

JÁN PAVOL II.: Encyklika VERITATIS SPLENDOR o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. In: https://www.kbs.sk/ obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor. 

PETRO, M.: Morálne svedomie – In: Sondáž do etickej determinácie človeka. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. s. 37 – 69. 

PETRO, M.: Svedomie vo Svätom písme a Druhom vatikánskom koncile s akcentom na náboženskú slobodu. In: Problematika svedomia – jej vedecká a praktická interpretácia. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2014. 

s. 12 – 35. 

PETRO, M. a kol.: Problematika svedomia – jej vedecká a praktická interpretácia. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, 2014. 

PETRO, M. (ed.): Sondáž do etickej determinácie človeka.1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 

SVEDOMIE AKO CESTA BOŽIEHO VOLANIA K MRAVNOSTI