PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. 

TÉMA V: OPODSTATNENOSŤ A VÝZNAM KATECHUMENÁTU V CIRKVI S DÔRAZOM NA MYSTAGOGICKÚ KATECHÉZU 


ÚVOD 

Katechumenát mal v Cirkvi svoje nenahraditeľné miesto. Bol dobre organizovaný a mal jasne rozpracované pravidlá. Z tohto dôvodu nazývame toto obdobie katechumenátu zlatým obdobím, pretože prinášalo najviac duchovného ovocia v prospech tých, ktorí sa na krst a následné prijatie do Cirkvi pripravovali. Predložený príspevok ponúka historický pohľad na toto „zlaté obdobie“ a podnety pre jeho znovuobjavenie v pastoračnej praxi. 

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov ako východisko pri obnove katechumenátu 

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov z Kongregácie pre východné cirkvi cituje v jednej zo svojich častí apoštolský list sv. Jána Pavla II., v ktorom poukazuje na spoznávanie kresťanského Východu a potrebu vnímania východných cirkví, pretože práve oni sú žijúcim interpretom pokladu tradície. Inštrukcia má svoje miesto v živote kresťana východnej katolíckej cirkvi, pretože má pomôcť v rozvoji bohoslužobných slávení a to v úplnej vernosti a duchu vlastných tradícií. Podrobnejšie tieto ciele opisuje inštrukcia nasledovne: 

a) viesť k lepšiemu prehĺbeniu chápania nesmierneho bohatstva, ktoré je vlastné autentickým východným tradíciám a ktoré sa má úzkostlivo chrániť a odovzdávať všetkým veriacim; 

b) zložiť harmonický obraz bohoslužobných noriem platných pre všetky východné katolícke cirkvi, a obnoviť, tam kde je to nevyhnutné, východnú bohoslužobnú autentickosť podľa tradície, ktorú každá východná cirkev zdedila od apoštolov cez otcov; 

c) povzbudiť na zorganizovanie permanentnej bohoslužobnej formácie na pevných základoch tak kléru (v seminároch a formačných inštitútoch), ako aj Božieho ľudu prostredníctvom škôl mystagogickej katechézy; 

d) vymenovať spoločné princípy na vypracovanie bohoslužobných direktórií jednotlivých cirkví sui iuris. 

Všetky tvrdenia o potrebe mystagógie v duchovnom rozvoji podporuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý liturgickú katechézu nazýva mystagógiu, pretože práve ona vovádza do Kristovho tajomstva vlastnou postupnosťou: od viditeľného k neviditeľnému a od sviatosti k tajomstvám (porov. KKC 1075). 

Benedikt XVI. vo vzťahu k mystagogickej katechéze 

V posynodálnej apoštolskej exhortácii Deus caritas est vníma pápež Benedikt XVI. rozmer a veľkosť mystagogickej katechézy, pričom vyzdvihuje jej tri nezanedbateľné prvky: 

1. interpretácia obradov vo svetle spásonosných udalostí v súlade so živou Tradíciou Cirkvi, 

2. uvádzanie do zmyslu znakov obsiahnutých v obradoch, 

3. poukázanie na význam obradov vo vzťahu ku kresťanskému životu vo všetkých jeho rozmeroch. 

Vychádzajúc zo spomínaných textov vzťah medzi byzantskou liturgiou a katechézou by sa dal v jadre opísať takto: „Byzantská liturgická tradícia, ako aj iné východné tradície, si výnimočným spôsobom zachovali primát bohoslužby ako vrcholu kresťanského života, ostávajúc v tom celkom verní duchu Cirkvi otcov, keď bohoslužba bola miestom, v ktorom sa sústreďovala katechéza a náboženské učenie, kde bolo ohlasované a komentované Písmo. Prebiehala aj príprava katechumenov na krst a penitentov na zmierenie a v období pred Paschou sa uskutočňovala v dokonalej syntéze poučení a symbolov. Všetok život Cirkvi bol zhrnutý a sústredený do bohoslužby.“ 

NAŠA ÚLOHA: 

V pastoračnej praxi si neustále uvedmovať skutočnosť, že účasť na Kristovom živote máme už vtedy, keď sme účastní jeho stáleho sprítomňovania a prijímania vo svätej liturgii, kde sa nám ponúka v Božom slove a v Eucharistii. Na druhej strane, nasledovať Krista neznamená smerovať k jeho božstvu, ale snažiť sa stať „všetkým, čím sa on stal pre nás“. Prežívať mystérium teda znamená smerovať k vnútornej obnove, k stavu prvotného Adama, k dokonalosti mojej podoby s vteleným Slovom. Toto je zároveň úlohou mystagogickej katechézy – ponúkať neustálu premenu a oblečenie si „nového človeka“. 


LITERATÚRA: 

DŘÍMAL, L.: Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemné vztahy. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťanská iniciace. Praha – České Budějovice: Halama, 2012. 

DŘÍMAL, L.: Křesťanská iniciace a katecheze. In: Křesťanská iniciace. Praha – České Budějovice: Halama, 2009. 

JÁN PAVOL II.: Orientale Lumen (čl. 5). In: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/orientale-lumen.

KONGREGÁCIA PRE VÝCHODNÉ CIRKVI: Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov. Slovenský preklad. Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1998. 

POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA OBRADOV: Inter oecumenici.Trnava: SSV, 2011. 

PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. Zvolen: Jas, 1992.

BENEDIKT XVI.: Sacramentum caritatis. Trnava: SSV, 2007. 

BOHÁČ, V.: Liturgická katechéza v praxi. In: TIRPÁK, P. – PAĽA, G. (ed.): Farská a školská katechéza ako forma novej 

evanjelizácie. Prešov: GTF PU, 2012.

NOVÁK, J.: Sv. Cyril Jeruzalemský. In: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=772 

ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu. Rím – Velehrad: Křesťanská akademie, 1983. 

ŠPIDLÍK, T.: Řehoř Naziánský. Úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Velehrad – Roma: Refugium, 2010.

OPODSTATNENOSŤ A VÝZNAM KATECHUMENÁTU V CIRKVI S DÔRAZOM NA MYSTAGOGICKÚ KATECHÉZU