PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

TÉMA IV: VIERA MOSLIMOV


Základné články viery moslimov: 

1. viera v Boha 
2. viera v anjelov 
3. viera v nebeské knihy 
4. viera v Božích poslov 
5. viera v súdny deň 
6. viera v Božiu prozreteľnosť 

Základným článkom viery moslimov je viera v Boha. Boh ľuďom prostredníctvo Koránu prikazuje, že okrem neho majú veriť aj v anjelov, nebeské knihy, Božích poslov a v súdny deň. Prehlásenie: ,,Niet Boha okrem Allaha“ sa v islame označuje termínom tawhíd. Ide o vyznanie jedinosti Boha- monoteizmus. Dalo by sa povedať, že ide o svetovo prijímanú skutočnosť islamu a spojivo moslimov navzájom- univerzálnu pravdu. Asi každý jeden jazyk má špecifické označenie Boha. V arabčine je týmto termínom slova Alláh. Termín Alláh terminologicky vychádza zo slova Iláh

Ďalší článok viery v islame predstavuje viera v anjelov- malá´ika/sg. malak. Anjeli predstavujú stvorenia, ktoré stvoril Boh k tomu, aby plnili jeho vôľu. Ide o najdokonalejšie bytosti stvorené Bohom zo sveta. Anjeli majú rôzne úlohy. K najvýznamnejším anjelom patria: Gabriel, Mika´il– Michal, Isráfíl– Rafael, Azra´il– Azrael, Malik, Ridwan, Munkar a Nakir. Korán rozlišuje rôzne triedy anjelov a tú najvyššiu predstavujú muqarrabún. Práve táto skupina anjelov má neustále obklopovať Boha a chváliť ho. Jediným anjelom, ktorý odmietol plniť vôľu Boha bol satan- Šajtan alebo diabol- Iblis

Tretím článkom viery moslimov je viera v nebeské knihy, ide o knihy, ktoré Boh zoslal ľudom a to prostredníctvom svojich poslov. Korán definuje nebeské knihy, ktoré boli zoslané jednotlivým prorokom: 

1. Abrahámovi a Mojžišovi- Tóra
2. Dávidovi- Zebúr
3. Ježišovi- Evanjelium
4. Mohamedovi- Korán

Nezmazateľnú pečať viery pre moslimov predstavuje aj viera v Božích poslov a viera v súdny deň. Moslimovia veria, že zosnulý je hneď po smrti vypočutý anjelmi Munkarom a Nakirom a ďalšia tradícia uvádza, že nasleduje jeho cesta cez úzku cestu, ktorá je jemnejšia ako vlas a ostrejšia ako meč. Pričom spravodlivý človek sa pozná podľa toho, ako ľahko ňou prejde. Zaujímavosťou je, že v islame sa stretneme aj z apokalyptickými predstavami, ktoré budú predzvesťou zániku sveta, k nim patrí napr. objavenie sa neznámeho a zvláštneho zvieraťa, prasknutie Mesiaca, príchod antikrista Dadždžála a potom Ježiša… 

Posledný článok viery v islame predstavuje viera v Božiu prozreteľnosť. Aj keď tento článok viery je pomerne rozporuplný vzhľadom na skutočnosť, že v jednotlivých súrach Koránu je tento článok interpretovaný odlišne. Kompaktne ide o rozhodovanie Boha o každej ľudskej bytosti. 


LITERATÚRA: 

AL- SBENATY, A.: Islam – viera a náboženstvo. Bratislava: ALJA, s. r. o., 2002. 

CROFTER, W.: Velká kniha islámu. Čechtice: Nakladatelství BVD, s. r. o., 2006. 

GLASENAPP, H.: Päť svetových náboženstiev. Hinduizmus. Budhizmus. Čínsky univerzalizmus. Kresťanstvo. Islam. Veľký Meder: Talentum, s. r. o, 2009. 

Korán. Český preklad. https://www.koranoislamu.cz/ 

KROPÁČEK, L.: Duchovní cesty islamu. Praha: Vyšehrad, 2015. 

KROPÁČEK, L.: Súfizmus. Dějiny islamské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. 

LHOŤAN, L.: Ježiš Kristus & Islám. Lukáš Lhoťan: Pstruží, 2015. 

MENDEL, M.: Muslimové a jejich svět. O víre, zvyklostech a smýšlení vyznávačů islámu. Praha: Dingir, 2016. 

OSTŘANSKÝ, B.: Malá encyklopédie islámu a muslimské společnosti. Praha: Nakladatelství Libri, 2009. 

SARDAR, Z. – MALIK, B. A.: Islám. Praha: Portál, 2004. 

VIERA MOSLIMOV