PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

TÉMA III: KORÁN A JEHO VÝZNAM PRE MOSLIMOV


Korán 

Korán je pre moslimov priame slovo Božie, nestvorené a teda existuje od večnosti. Pre moslimov tvorí akúsi príručku, podľa ktorej môžu žiť, napredovať a priblížiť sa tak k Bohu. Pôvodná kniha- umm al-Kitáb je uložená v nebesiach a v materiálnej podobe bola zverená prorokovi Mohamedovi prostredníctvom anjela Gabriela a to v arabčine v presnom znení. Korán- teda al-Qur´án je duchovným dielom, ktoré bolo zoslané Bohom Mohamedovi v období 32 rokov od roku 610 do jeho smrti. 

Korán je pre moslimov posvätnou knihou na jeho označenie sa požívajú aj ďalšie označenia: al-Kitáb, al-furqán, adh-dhirk, al-karím. 

V rámci ummy sa tak v minulosti ako aj v súčasnosti tešili veľkej úcte a priazni osoby, ktoré poznali Korán naspamäť, boli označované prívlastkom hafízovia/ sg. hafíz. Korán je v mešite uložený na špeciálnom stojane, ktorý sa nachádza veľa mihrábu. Podľa zachovanej tradície k redakcii došlo počas kalifátu Abú Bakra a bol ňou poverený Mohamedov tajomník Zajn ibn Thábit. Okrem toho diela však existovali aj ďalšie zbierky a preto počas kalifátu Uthána došlo k ustanoveniu komisie, v ktorej čele bol Zajd ibn Thábit, práve on pravdepodobne okolo rokov 651 – 656 vypracoval kanonické znenie Koránu. 

Členenie Koránu: 

– vďaka spomenutej kanonickej redakcii došlo k úprave Koránu a bol rozčlenený na 114 súr; 
– je rozčlenený od najdlhšej po najkratšiu súru- osobitosťou je prvá súra- Fátiha, označovaná aj ako ,,Otvárateľka Knihy“
– okrem členenia Koránu na jednotlivé súry ,,kapitoly“ poznáme ešte rozčlenenie koránskych veršov na ájaty/ sg, áje
– jeho jednoltivé verše sa začínajú takmer rovnako, nachádza sa v nich basmala,,V mene Boha milosrdného a milostivého.“

Korán bol napísaný v arabčine a moslimovia všeobecne neprijímajú jeho preklady do iných jazykov. Aj keď dnes poznáme jeho preklady do rôznych jazykov, niektorí moslimovia tvrdia, že prekladom sa stráca jeho pôvodný význam a zmysel. 


LITERATÚRA: 

GLASENAPP, H.: Päť svetových náboženstiev. Hinduizmus. Budhizmus. Čínsky univerzalizmus. Kresťanstvo. Islam. Veľký Meder: Talentum, s. r. o, 2009. 

KROPÁČEK, L.: Duchovní cesty islamu. Praha: Vyšehrad, 2015. 

HILLENBRANDOVÁ, C.: Islám, Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. 

MENDEL, M.: Muslimové a jejich svět. O víre, zvyklostech a smýšlení vyznávačů islámu. Praha: Dingir, 2016. 

KROPÁČEK, Ľ.: Islám. In: KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Základy asijských náboženství. Judaismus, islám, hinduizmus, džinismus, buddhismus, sikhismus, pársismus. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 

KROPÁČEK, L.: Duchovní cesty islamu. Praha: Vyšehrad, 2015. 

KROPÁČEK, Ľ.: Súfizmus. Dějiny islamské mystiky. Praha: Vyšehrad, 2008. 

PETERSON, C. D.: Understanding Islam. https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2018/04/understanding-islam?lang=eng 

SARDAR, Z. – MALIK, B. A.: Islám. Praha: Portál, 2004. 

KORÁN A JEHO VÝZNAM PRE MOSLIMOV