PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 

TÉMA V: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU 1968 – 2008


Historický náčrt situácie a jednotlivých udalosti v roku 1968 

Utrpenie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu neostalo bez odmeny. Tá prišla v podobe obnovenia jej činnosti po dlhých 18 – tich rokoch v roku 1968. Z právneho hľadiska v roku 1950 nebola Gréckokatolícka cirkev oficiálne zrušená a tak sa jednalo o znovu- povolenie jej činnosti, ktoré bolo dosiahnuté v rámci obrodného procesu, ktorý začal v roku 1968 v živote celej spoločnosti. 

Dôležitým momentom sa stalo pamätné stretnutie v Košiciach 10. apríla 1968 v Košiciach. Uskutočnilo sa za účasti biskupa ThDr. Vasiľa Hopka, 133 kňazov zo 172 ešte žijúcich gréckokatolíckych kňazov a 64 laikov. Z tohto stretnutia bola prijatá rezolúcia a boli zvolení predstavitelia tzv. Akčného výboru Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí mali zastupovať cirkev pri jednaniach medzi predstaviteľmi Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi za účasti štátu. 

Výsledkom týchto mnohých aktivít bolo prijatie Uznesenia vlády č. 205 o povolení gréckokatolíckej cirkvi a Vládneho nariadenia č. 70/1968 Zb. o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom 13. júna 1968. Nasledovalo vymenovanie Mons. Jána Hirku za ordinára Gréckokatolíckej cirkvi v Československu s právami rezidenčného biskupa a apoštolského administrátora. Mons. ThDr. Vasiľ Hopko bol menovaný za svätiaceho biskupa. 

Dynamický obrodný proces v Československu bol veľmi skomplikovaný vstupom vojsk Varšavskej zmluvy na územie našej vlasti. Začína obdobie tzv. normalizácie, ktoré obmedzovalo činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1970 – 1990. 

Obmedzenia: 

Zákaz obnoviť teologické štúdia v Prešove. Obmedzovaný počet prijatých kandidátov na CMBF v Bratislave. Nenavrátenie majetku Gréckokatolíckej cirkvi – násilne nariadenie štátu o spoločnom užívaní chrámov s Pravoslávnou cirkvou. 

Záver: 

Gréckokatolícka cirkev v Československu – jej činnosť bola síce povolená, ale prítomnosť iba trpená. 

Zmena nastala až po roku 1990 

Začiatkom marca 1990 sa v Prešove uskutočnila schôdza gréckokatolíckeho duchovenstva pod vedením biskupa Jána Hirku o aktuálnych otázkach Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. 

Na základe tejto urgencie Predsedníctvo Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 vydalo Zákonné opatrenie č.211/1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou. 

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval Mons. Jána Hirku (1990) doterajšieho ordinára, administrátora Prešovskej eparchie za sídelného biskupa s pôsobnosťou pre celé Československo, Zákonom č. 163/90 Z.z. zo dňa 3. mája 1990 bola zriadená Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta a zaradená do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne 3. novembra 1990 bola slávnostne obnovená činnosť Kňazského seminára a Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty. 

Menovanie Mons. Milana Chautura, CSsR (1992) za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. 

Administratívne delenia Prešovskej eparchie 

Z Prešovskej eparchie bol postupne vyčlenený najprv Pražský apoštolský exarchát (15. marca 1996) a neskôr aj Košický apoštolský exarchát (21. februára 1997). 

Posledná zmena: 

30. január 2008 – Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku so sídlom v Prešove. Prešovská eparchia bola povýšená archieparchiu. Za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval Mons. Jána Babjaka SJ, doterajšieho prešovského eparchu.

Zároveň v ten istý deň povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu a za prvého košického eparchu vymenoval doterajšieho košického apoštolského exarchu Mons. Milana Chautura CSsR.

A do tretice zriadil novú Bratislavskú eparchiu, vyčlenením z Prešovskej eparchie a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka.


LITERATÚRA: 

CORANIČ, J.: Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jána Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014.

HIRKA, J.: Pod ochranou Márie. Pastier v službe cirkvi. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 2013.

LIPTÁK, R.: Znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Prešov: UNIVERSUM 2016.

PEŠEK, J. – BARNOVSKÝ, M.: V zovretí normalizácie. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2004.

SZÉKELY G. – MESAROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Košice: Slovo, a. s., 1997.

ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov: Petra n. o., 2008.

ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prešov: Petra, n. o., 2018.

VNUK, F.: Popustené putá. Martin: Matica Slovenská, 2001.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU 1968 – 2008