PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 

TÉMA II: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU


 ÚVOD: Historický prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 

1. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku od najstarších čias do vzniku Prešovského biskupstva 

Najstaršie obdobie života východnej cirkvi na našom území sa začína v období Veľkej Moravy a trvá až po nové potvrdenie jej katolicity, ktoré bolo ratifikované Užhorodskou úniou v roku 1646. O živote veriacich východného obradu máme z tohto obdobia skromné informácie. Z nich vieme, že centrami náboženského života boli predovšetkým monastiere. Jeden z nich sa nachádzal v Mukačeve. Z farností riadených predstavenými mukačevského monastiera sa neskôr vytvorila Mukačevská eparchia a jeho predstavení sa stávali aj jej prvými biskupmi. Toto biskupstvo bolo až do rozdelenia v roku 1818 jedným biskupstvom pre veriacich byzantsko – slovanského obradu v tomto predmetnom teritóriu. Postupne boli práva mukačevským biskupov boli čoraz viac obmedzované až postupne sa ocitli v podriadenosti latinských jágerských biskupov. Mukačevská eparchia bola kanonicky ustanovená bulou Eximia Regalium 

19. septembra 1771. Nakoľko bola eparchia veľmi rozsiahla, zahŕňala územie 11 žúp s takmer 550 tisíc veriacimi, boli vytvorené pre lepšiu jednotnú správu 3 vikariáty, medzi nimi aj košický – 27. júla 1787, ktorý sa neskôr stal základom pre vytvorenie Prešovskej eparchie. 

2. Vznik Prešovského biskupstva 1818 

Samotný administratívny proces kanonického ustanovenia Prešovskej eparchie bol dlhý a náročný. Cisár František I. 3. novembra 1815 vyhlásil jej zriadenie. Samotné erigovanie sa však pretiahlo a Prešovská eparchia bola ustanovená bulou Relata semper 22. septembra 1818

3. Prešovskí biskupi rokoch 1818 – 1950 a ich zásluhy o rozvoj eparchie 

Už od svojho vzniku muselo Prešovské biskupstvo prekonávať mnohé ťažkosti.. Jednotliví prešovskí biskupi: 

Gregor Tarkovič (1816 – 1841), Jozef Gaganec (1843 – 1875), Mikuláš Tóth (1876 – 1882), Ján Vályi (1882 – 1911) už v priebehu 19. storočia sa pričinili o to, že biskupstvo malo vybudované všetky potrebné eparchiálne ustanovizne, ako napríklad: katedrálny chrám, rezidenciu, cirkevné školstvo, bohosloveckú fakultu, kňazský seminár a podobne. Vplyvom dôležitých spoločensko-náboženských zmien si Prešovské biskupstvo muselo nachádzať svoje miesto v mnohonárodnostnom uhorskom štáte, kde bolo vystavené veľkému tlaku maďarizácie, ktorému istým spôsobom podľahlo. Tak sa ocitá v období dôležitej križovatky v dejinách našich národov, pri vzniku prvej ČSR v roku 1918, bez biskupa, nakoľko prešovský biskup Štefan Novák pre svoje maďarónske zmýšľanie sa zrieka biskupského stolca a odchádza do Maďarska. Prešovské biskupstvo je spravované dočasne generálnym vikárom ThDr. Mikulášom Russnákom (1818 – 1922) a neskôr križevackym biskupom Dionýzom Nyáradim (1922 – 1926). Veľkým dobrodením pre ďalšie dejiny prešovskej eparchie bolo menovanie Pavla Petra Gojdiča OSBM (1927 – 1960) najprv za apoštolského administrátora a neskôr za jej sídelného biskupa. Tento veľký biskup sa pustil do obnovy eparchie s veľkou usilovnosťou. Svoje snaženie posväcoval osobným príkladnym životom, hlbokou duchovnosťou a láskavým vzťahom k svojim veriacim. Veľké úsilie vynaložil aj v sociálnej oblasti, čo sa prejavilo aj v založení eparchiálneho sirotinca. V povojnovom období v roku 1947 dostáva v osobe ThDr. Vasiľa Hopka (1947 – 1976) pomocného biskupa. 

Sľubný rozvoj eparchie však bol zabrzdený nielen vojnovými udalosťami, ale hlavne nástupom komunistických síl po februárových udalostiach v roku 1948. Gréckokatolícka cirkev pre svoju vernosť Rímu sa stáva tŕňom v oku štátnej moci. 

NAŠA ÚLOHA: 

Permanentne poznávať a prehlbovať poznanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku od najstarších čias, cez dejiny Mukačevskej eparchie, z ktorej vyčlením bola erigovaná Prešovská eparchia (1818). 

V jednotlivých dejinných etapách prešovskí biskupi svojou činnosťou sa zaslúžili v zložitých podmmienkach o postupný rozvoj Prešovskej eparchie. 

Poznanie dejín má nás viesť k hrdosti na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.


LITERATÚRA: 

1. ARCHÍVNE PRAMENE

Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove (AGAP)

II. KNIŽNÉ PUBLKÁCIE: EDÍCIE, MONOGRAFIE, ZBORNÍKY

BAZILOVIČ, J.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013.

CORANIČ, J.: Priebeh tzv. „Prešovského sobora“ 28. 4. 1950. https://sites.google.com/view/sobor-1950#h.de8afjyt7l4g

CORANIČ, J.: Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jána Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém 2014

GRADOŠ, J.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do roku 1818. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 2. diel. Prešov: Petra, 2017.

PEKAR, A.: Narysi istorii cerkvi Zakarpatťa. Romae, 1967.

PEKAR, A. O.S.B.M.: Historic Background of the Eparchy of Prjashev. Pitsburgh, PA: Byzantine Seminary Press, 1968.

SZÉKELY, G. MESÁROŠ, A.: Gréckokatolíci na Slovensku. Košice: Slovo 1997

ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov: Petra n. o. 2008. 

ŠTURÁK, P.: 250 rokov od kánonického erigovania Mukačevskej eparchie: In: Theologos 1/2021.

VASIĽ, C.: Gréckokatolíci – dejiny – osudy – osobnosti. Byzant: Košice, 2000.

ZUBKO, P.: Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok, 2009.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU II