PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. 

TÉMA V: TEMATICKÉ ROKY Z POHĽADU PASTORÁCIE 


ÚVOD: Zásada: „Mysli globálne, konaj lokálne“ je dôležitá pre pastorálnu teológiu. 

Modul ukazuje na prepojenosť a aplikáciu smerníc Magistéria s lokálnym cirkevným životom. 

VÝZVY: 

K jednotlivým tematickým rokom sú vydávané okrem ustanovujúcich pápežských búl aj apoštolské listy, ktoré vyjadrujú náplň a usmerňujú pastoračný priebeh jednotlivého roka. Z pastoračného hľadiska by bolo vážnou chybou dôsledne nevyužiť ponúkanú príležitosť na obnovu veriacich v súlade so zámermi hlavy Cirkvi. 

Pri stanovení pastoračných cieľov a metód na ich dosiahnutie musíme vychádzať zo situácie, resp. správne čítať znamenia čias. Jedným z určujúcich znakov dnešnej doby je globalizácia, čiže postupné splošťovanie sveta najmä vplyvom moderných komunikačných technológií. Cirkev nie je zásadne proti globalizácii, ale upozorňuje na morálny rozmer tohto nezvratného procesu. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť pastoračnú zásadu: „Mysli globálne, konaj lokálne.“ Jej platnosť je osvedčená aj mimo cirkevného priestoru napr. v marketingu. Myslieť globálne znamená myslieť vo veľkom a pozerať sa na veci z väčšej perspektívy. Znamená to tiež v určitom zmysle kráčať s dobou. Preložené do konkrétnosti to znamená vidieť Katolícku cirkev ako jeden živý organizmus, ktorého miestna cirkev (farnosť) je údom. 

Stalo sa už zvykom, že popri jubilejných rokoch vyhlasujú poslední pápeži aj pravidelné tematické roky pre celú Katolícku cirkev. Výber konkrétnej témy a tým aj vyhlásenie nového tematického roka prináleží vždy rímskemu pápežovi. Obyčajne sa tento výber deje na základe jubilea nejakej významnej osoby alebo historickej udalosti. V niektorých prípadoch je cieľom tematického roka prehĺbiť aj pravdu viery (náboženské tajomstvo) s pastoračným akcentom. Tematický rok, ako sme to už naznačili, treba odlíšiť od jubilejného roka, ktorý má základ v starozákonnej tradícii a jeho kresťanskou obdobou je milostivý rok.1 

1 Milostivý alebo svätý rok zaviedol pápež Bonifác VIII. v r. 1300. Pôvodne sa slávil každých 50 rokov, potom každých 33 rokov a od r. 1475 každých 25 rokov. Porov. VNUK, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: Smaragd, 2003, s. 134. Ostatný milostivý rok v rámci Veľkého jubilea 2000 priniesol vďaka pápežovi Jánovi Pavlovi II. veľa podnetov pre tretie kresťanské milénium: prosbu o odpustenie, ktorá uzdraví pamäť, volanie po jednote všetkých kresťanov, výzvu na zostavenie miestnych martyrológií, oživenie sviatosti pokánia atď. Pomaly nastáva čas spytovania svedomia, čo sme z toho dokázali využiť či zrealizovať pred blížiacim sa novým jubilejným rokom. Aktuálne prebieha mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom). V spomenutom dokumente František o. i. reaguje aj na celosvetovú pandémiu covid-19 a pozýva k obnove postojov z viery podľa príkladu „zabudnutého“ sv. Jozefa.2 

2 Apoštolská penitenciária udelila v rámci Roka sv. Jozefa možnosť získavania úplných odpustkov pri určených príležitostiach. Okrem toho pápež zvoláva raz za 3-4 roky vybraných biskupov na zasadnutie biskupskej synody do Ríma aby diskutovali o aktuálnych alebo naliehavých otázkach. Miestnu Gréckokatolícku cirkev na tomto grémiu zastupuje Najosv. arcibiskup metropolita Ján Babjak, stály člen biskupskej synody. Po skončení synody vychádza sumárny dokument tzv. posynodálna apoštolská exhortácia.3 

3 Ostatná synoda biskupov sa konala od 3. do 28. októbra 2018, mala tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Každá miestna cirkev má aj svoje osobitné dejiny a s tým súvisiace výročia. Z toho dôvodu jednotliví eparchiálni (arci)biskupi príležitostne vyhlasujú (eparchiálne) tematické roky vo svojich eparchiách.4 

4 V Prešovskej archieparchii sa slávil rok 2014 ako Rok rodiny. V Košickej eparchii sa slávi rok 2021 ako Jubilejný rok Klokočovskej ikony. S tým sú spojené pastoračné aktivity, ako napríklad putovanie milostivej ikony po farnostiach, tematicky ladené odpustové slávnosti a fatimské soboty, uvedenie nových modlitieb ako akatist a iné. 

NAŠA ÚLOHA: 

Pápeži vyhlásením tematického roka reagujú na špecifické udalosti a potreby veriacich a pozývajú miestne cirkvi k zapojeniu sa do ponúkaných iniciatív a programov. Ovocie jednotlivých tematických rokov je však vo veľkej miere závislé od kňazov, ako dokážu svojich veriacich zapojiť do ich prežívania a slávenia. Tu sa prejavuje kňazské „sentire cum Ecclesia“. Snažme sa tvorivo predkladať podnety Magistéria do pastoračnej praxe a prispôsobovať ich vlastným podmienkam. 


LITERATÚRA: 

BABJAK, J.: Pastierske listy K Roku rodiny 2014, Pri príležitosti sviatku Eucharistie 2020.

FRANTIŠEK: Patris corde (apoštolský list). Trnava: SSV, 2021.

JÁN PAVOL II.: Novo millenio ineunte. Trnava: SSV, 1994, 2001. 

VNUK, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: Smaragd, 2003. 

TEMATICKÉ ROKY Z POHĽADU PASTORÁCIE