PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mgr. Jana Lukáčová, PhD. 

TÉMA I: PRESTAVENIE ŽIVOTA MOHAMEDA A JEHO PROROCKÉHO POSLANIA


Mohamed a predstavenie jeho života 

Moslimovia veria v Boha- Alláha rovnako ako je to v prípade židov a kresťanov, ale naplnenie prichádza v prorokovi Mohamedovi, ktorý je označovaný za pečať proroctva. 

– pravdepodobným dátumom narodenia proroka Mohameda boli roky 567 alebo rok 572 (tento rok však nevieme určiť úplne jednoznačne); 

– miestom jeho narodenia bola Mekka; 

– dominujúcim rodom bol v období narodenia, ale napr. aj v období jeho prorockého poslania rod Kurajšovcov, do ktorého patrila aj jeho rodina a to do klanu Banú Hášim; 

– bol negramotným človekom- pre moslimov je táto skutočnosť radostná, pretože aj to potvrdzuje, že Korán je Božského pôvodu a že práve tohto človeka si vyvolil sám Boh. 

Približne vo veku 25 rokov sa dostal do služieb bohatej vdovy Chadídže. Táto predispozícia mu dopomohla k tomu, že v rámci služieb u tejto bohatej vdovy uskutočnil niekoľko obchodných ciest s karavánami do Sýrie. Je veľkým predpokladom, že už počas nich sa prorok Mohamed stretol s kresťanmi, ale aj židmi, ktorí boli v danom období už dobre známymi religiozitami. 

Prorocké poslanie Mohameda sa začalo v roku 610, kedy malo dôjsť k prvému zjaveniu. Popularizačná prorocká aktivita Mohameda nezačala hneď. Zo začiatku svoje poslanie zveril iba niekoľkým svojím dôverným priateľom a Chadídže. Až v roku 612 dostal príkaz, aby svoje vízie zverejnil. 

V období kedy Mohamed začal v Mekke svoje apoštolské poslanie tu boli prítomné trojica uznávaných ženských božstiev: 

– al-Lát, 

– al-´Uzzá, 

– Manát. 

Snahou Mohameda sa stalo, aby mocný rod Kurajšovcov prijal Allaha a vzdal sa pohanských bohov. 

Jediná cesta, ktorá mala dopomôcť pri vyriešení problému neprijatia a odmietnutia monoteistickej viery islamu sa postupne ukázala v podobe hidžry– akéhosi presídlenie, či úteku. Samotné presídlenie sa týka Mohameda a jeho spolupracovníkov a podporovateľov. Pramene odkrývajú, že toto presídlenie sa dotklo 70 – 80 ľudí. Mestom exilu sa stal Jathrib. 

K hidžre došlo v roku 622 a mesto Jathtrib bolo neskôr premenované na Madinát an-nabí – mesto Prorokovo, dnes známe ako Medina. Postavenie Mohameda na tomto mieste sa menilo a to aj vzhľadom na jeho úspešné vojnové ťaženie, ktoré viedol. Postupne bol uznaný za najvyššiu duchovnú a politickú hlavu tvoriaceho sa islamského spoločenstva. 

Posledným rokom, ktorý sa viaže k životu Mohameda je rok 632, kedy sa uvádza, že v februári-marci sa Mohamed vybral do Mekky a uskutočnil svoju poslednú púť označovanú aj ako ,,púť na rozlúčku“. Koncom mája 632 sa vrátil do Medíny ochorel a 8. júna po boku svojej manželky A´iše zomrel. 


LITERATÚRA: 

CROFTER, W.: Velká kniha islámu. Čechtice: Nakladatelství BVD, s. r. o., 2006. 

GOPAL, J.: Islám Historicko-kritická studie. Praha: Naše Vojsko, 2017. 

HILLENBRANDOVÁ, C.: Islám, Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. 

HRBEK, I. – PETRÁČEK, K.: Muhammad. Praha: Orbis, 1967. 

ELIADE, M.: O islame. Bratislava: Agora, 2001. 

KÖNING, F. – WALDENFELS, H.: Lexikón náboženství. Praha: Nakladatelství Victoria publishing, a. s., 1994. 

KROPÁČEK, Ľ.: Islám. In: KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Základy asijských náboženství. Judaismus, islám, hinduizmus, džinismus, 

buddhismus, sikhismus, pársismus. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 

MENDEL, M.: Muslimové a jejich svět. O víre, zvyklostech a smýšlení vyznávačů islámu. Praha: Dingir, 2016. 

MENDEL, M.: Náboženství v boji o Palestínu. Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. Brno: Atlantis, s. r. o., 2000. 

PRESTAVENIE ŽIVOTA MOHAMEDA A JEHO PROROCKÉHO POSLANIA