PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
prof. ThDr. Marek Petro, PhD. 

PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Bioetika (otázky späté najmä s 5. a 6. prikázaním Dekalógu) 
TÉMA IV: BIOETIKA V SLUŽBE ŽIVOTU


Encyklika pápeža sv. Jána Pavla II. 

Evangelium vitae 

Encyklika definuje postoj katolíckej Cirkvi k hodnote, dôstojnosti a ochrane ľudského života vo všetkých toch fázach – biogenéza, bioterapia, tanatológia. Odsudzuje nemorálne konanie s ľudským životom od jeho počatia až po prirodzenú smrť a klasifikuje katolické morálne učenie v týchto otázkach ako neomylné a nemenné. Encyklika veľmi jasne zakazuje věriacim priamu participáciu na takomto nemorálnom konaní a zároveň deklaruje právo uplatnenia výhrady vo svedomí vtýchto otázkach ako základné ľudské právo. 

»Výzva sv. Ján Pavla II. za život je výsostne aktuálna, povedal pápež František v katechéze 25. marca 2020. „Rešpektuj, chráň, miluj život a slúž životu – každému ľudskému životu! Len na tejto ceste nájdeš spravodlivosť, rozvoj, pravú slobodu, pokoj a šťastie!“ Tieto slová z predmetnej encykliky citoval pápež František. Evanjelium života sa nachádza v samom srdci posolstva Ježiša Krista, zdôraznil Petrov nástupca. Všetci sme povolaní to dosvedčovať v každodennom živote podporovaním a chránením života, teda konkrétnych osôb, najmä tých najkrehkejších. Posolstvo encykliky Evangelium vitae je „aktuálne viac než kedykoľvek predtým. Nielen v krízových situáciách, akou je tá, ktorú práve prežívame, ale žiada sa tu konať na kultúrnej a výchovnej úrovni, aby sme odovzdávali budúcim generáciám postoj solidarity, starostlivosti, prijatia, v plnom vedomí, že kultúra života nie je výlučným dedičstvom kresťanov, ale patrí všetkým, ktorí v úsilí o budovanie bratských vzťahov uznávajú hodnotu prináležiacu každej osobe, aj keď je krehká a trpiaca.“ „Každý ľudský život, jedinečný a neopakovateľný, má hodnotu sám o sebe, predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu. Toto treba vždy znova hlásať, s odvahou slov i s odvahou skutkov. Voláme tým po solidarite a bratskej láske pre veľkú ľudskú rodinu a pre každého z jej členov.“«

1 https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/generalna-audiencia-25-marca-evanjelium-zivota-aktualne-ako-nikd.html. 

NAŠA ÚLOHA: 

Ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a schopnosť podať správnu, teda pravdivú náuku o ochrane ľudského života na základe náuky Magistéria cirkvi – v tom tkvie i naša úloha. 


LITERATÚRA: 

JÁN PAVOL II.: Encyklika EVANGELUM VITAE o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. In: https://www.kbs.sk/obsah/ sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelium-vitae. 

FAGGIONI, M. P.: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula: Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o., 2012. 

PETRO, M.: Aktuálne bioetické problémy v učení katolíckej cirkvi.1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 

PETRO, M.: Bioethical issues in Europe : the discussion of bioethical issues in selected documents of the Catholic Church [print]. In: The Christian roots of European identity [print] : a central European perspective. Viedeň: Praesens Verlag, 2019. 

s. 135 – 152. 

PETRO, M.: Bioetické problémy vo vybraných dokumentoch a príhovoroch Jána Pavla II. In: Disputationes quodlibetales 2003. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, 2003, s. 21 – 28. 

PETRO, M.: Bioetika v počiatočnej dekáde 21. storočia. In: Theologos : teologická revue. Roč. 10, č. 1 (2008), s. 62 – 72. 

PETRO, M.: Etické hodnotenie eutanázie: kritické zhodnotenie súčasných argumentov z teologickej perspektívy [print]. In: Theologos [print, elektronický dokument] : theological revue. Roč. 21, č. 2 (2019), s. 125 – 136. 

PETRO, M.: Etické hodnotenie transpalntácie orgánov. In: Theologos : teologická revue GTF PU v Prešove. Roč. 6, č. 2 (2005), 

s. 110 – 122.

PETRO, M.: Etické princípy v službe životu a jeho kvality In: Vízie a perspektívy kvality života. Prešov: Prešovská univerzita 

v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014. s. 55 – 79.

PETRO, M.: Fenomén samovraždy ako súčasný morálny problém: teologicko-etické hodnotenie. In: In search of meaning : current topics in philosophy and religion. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. s. 192 – 207.

PETRO, M.: Génové technológie: kritické zhodnotenie súčasných argumentov z teologickej perspektívy [print]. In: Theologos [print, elektronický dokument] : theological revue. Roč. 22, č. 2 (2020), s. 148 – 159.

PETRO, M.: Morálna záväznosť ochrany ľudského života [print]. In: Výskum morálnej záväznosti [print] : zborník vedeckých štúdií. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2020. s. 121-145.

PETRO, M.: Vybrané bioetické princípy. In: Theologos : teologická revue. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 97 – 107.

PETRO, M. – VARGA, R.: Etický úsudok o technike oplodnenia in vitro. In: Theologos : teologická revue. Roč. 15, č. 2 (2013), s. 145 – 169.

BIOETIKA V SLUŽBE ŽIVOTU