PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 

TÉMA: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU– DEDIČSTVO A ROZVÍJANIE CYRILO – METODSKEJ TRADÍCIEÚVOD: Historický náčrt misie sv. Cyrila Metoda na Veľkej Morave v svetle prameňov 

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svojom povedomí sa prirodzene považuje za priameho pokračovateľa a dediča cyrilo-metodského modelu, ktorý vo svojej podstate má tri základné body, a to: 

1. Východná spiritualita 

2. Liturgia v živom ľudovom jazyku 

3. Jednota s rímskou Apoštolskou stolicou 

VÝZVY pápeža sv. Jána Pavla II. k zachovaniu a rozvíjaniu tohto dedičstva 

Z príhovoru ku gréckokatolíckym veriacim 2. júla 1995 pro návšteve Prešova 

„Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä v jeho východnej časti, mohol som osobne poznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú náboženský život a tradície tohto kraja. Tu sa Západ stretá s Východom, latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva svätého Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Svätí solúnski bratia vypracovali svojou evanjelizačnou činnosťou model cirkevného života, ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície v oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality s princípom jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom… Ale vaša prítomnosť je výrečným svedectvom o tom, ako možno byť po stáročia a napriek všetkým ťažkostiam verní pôvodnému modelu, ktorý uskutočnili svätý Cyril a Metod, a pritom zachovať jednotu so všeobecnou Cirkvou a rímskou stolicou, ktorý je z Božej vôle jej stredom. Buďte hrdí na túto svoju pradávnu tradíciu….“ 

Pokračovanie príhovoru 

„Bratia a sestry východného obradu, po stáročia ste si zachovali svoju liturgiu a nahromadili bohaté duchovné dedičstvo, ktoré charakterizuje vašu cirkev. Hovoria o ňom posvätné budovy, ikony, spevy a pobožnosti. Buďte vďační Bohu za bohatstvo, ktorým Vás obdaroval a zostaňte verní darom, ktorými vás zahrnul. Často som od slovenských pútnikov, ktorí prišli do Ríma, počul pozvanie: „Svätý Otče, príďte si pozrieť Tatry aj z ich južnej strany!“ Dnes sa napĺňa táto vaša i moja túžba. Tatry, naše spoločné Tatry, také drahé Poliakom i Slovákom, skrývajú v sebe množstvo malých jazier zvaných „plesá“. V ich priezračných vodách sa zrkadlí majestátna výška končiarov. Tento kraj jedinečný v rozmanitosti stvorenia hovorí nám o kráse a dobrote Stvoriteľa. Od južných svahov Tatier až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú ako malé jazierka – plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií. Preto kdekoľvek žijú katolíci byzantského obradu medzi veriacimi iného obradu, je povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto „plies“ 

neumenšovalo alebo dokonca zmizlo.“ 

NAŠA ÚLOHA: objavovať znova svoje korene 

Sv. Otec Ján Pavol II. v liste mládeži v roku 2002 okrem iného napísal: „Objavte svoje kresťanské korene, oboznamujte sa nimi, s dejinami Cirkvi, prehlbujte si poznanie svojho duchovného dedičstva, ktoré Vám bolo odovzdané, nasledujte svedkov a učiteľov, ktorí šli pred Vami!“ 

ÚLOHA CIRKVI: bola a je učiteľkou a formovateľkou k národnej a náboženskej identite 

Cirkev bola skutočne tou ozajstnou učiteľkou v našich dejinách, dejinách nášho národa. V životoch Konštantína a Metoda, v ich úvodoch sa dočítame, že sv. solúnski bratia predkladali našim predkom hlavné a základné poučenia, pravdy a tajomstvá, ktorých obsahom bol Kristus, ktorý sa mal stať cestou, pravdou, životom a spásou a kultúrnym základom spoločenstvá našich predkov. Ďalší rozvoj dejinných udalosti na Slovensku ukázal, ako Kristus a viera v neho poznačili históriu Slovenska a život všetkých generácii. Slovensko bolo neoddeliteľné spojené s Kristom cez jeho Cirkev. Bez Krista a jeho Cirkvi nemožno dejiny Slovenska ani poznať, ani chápať. Kristus, ohlasovaný Cirkvou a pôsobiaci cez Cirkev patrí neoddeliteľne k duchovnej tradícii Slovenska. 

Je našou povinnosťou odkrývať a spoznávať tieto naše korene a aj dejiny našej Cirkvi.


LITERATÚRA: 

BAGIN, A.: Apoštolé Slovanu – Cyril a Metoděj a Veľká Morava. Praha: ČKCH, 1985.

BAGIN, A.: Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku. Trnava: SSV, 1985.

CENGEL, P.: Metod na Slovensku. Košice, 2015.

DOLÁK, P.: Oni jsou otcové naši. Olomouc: MC, 1998.

HNILICA, J.: Cyril a Metod – horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri Cirkvi. Bratislava: Alfa, 1990.

KRUŽLIAK, I.: Cyrilometodský kult u Slovákov. Dlhá cesta k slovenskej provincii. Prešov: VMV, 2003.

KÚTNIK – ŠMÁLOV, J.: Prvý učiteľ slovienskeho národa. Život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila. Bratislava: LÚČ, 1999.

KUČERA, M, I.: Postavy veľkomoravskej histórie. Bratislava: PERFEKT, 2013.

LACA, P.: Predstavenie misie sv. Cyrila Metoda na území Slovanov. Svidník, 2013.

LACKO, M. SJ.: Svätí Cyrila Metod. Trnava: Dobrá kniha, 2011.

MICHALOV, J.: Národ a jeho učitelia. Dejiny kristianizácie Slovákov. Bratislava: HERBA, 2015.

ŠPIDLÍK, T. – AMBROS, P.: Svatí Cyrila Metoděj mezi námi. Olomouc – Velehrad, 2011.

VARGAŠ, Š.: Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote Slovákov. Bratislava: LÚČ, 1991.

VASIĽ, P.: Christianski misii sv. Kyrila i Metfodija. Prjašiv, 2009.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU– DEDIČSTVO A ROZVÍJANIE CYRILO – METODSKEJ TRADÍCIE