PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT 
Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. 

TÉMA III: GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU


ÚVOD: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá prešla vo svojich dejinách, osobitne v druhej polovici 20. storočia mnohými ťažkými skúškami, ale vytrvala vo viere a vernosti Bohu. 

Zdôraznil to aj pápež sv. Ján Pavol II. 2. júla 1995 pri stretnutí s gréckokatolíckymi veriacimi v Prešove, keď vo svojom príhovore okrem iného povedal: Všetci si pamätáme dramatickú situáciu v nedávnej minulosti, keď sily ideológie, ktorá je v rozpore so slobodou a dôstojnosťou človeka, odsúdili vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky obnovené a posilnené aj vďaka svedectvu a krvi početných mučeníkov. Živým dôkazom toho je viera veľkého počtu laikov, rehoľníkov a rehoľníčok, kňazov a duchovných pastierov. Stačí spomenúť utrpenie biskupa Vasiľa Hopka a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. 

1. Gréckokatolícka cirkev v kontexte spoločensko – náboženskej situácie v Československu po druhej svetovej vojne 

Po druhej svetovej vojne dochádza k novej geopolitickej situácii vo vtedajšom svete, ktorá sa v dominantnej miere týkala Európy, nevynímajúc územie, kde sa nachádzala vtedajšia Československa republika. Tá sa dostala, ako aj ďalšie okolité krajiny, do tzv. sovietskej sféry vplyvu. To malo za následok postupnú zmenu spoločensko – politickej situácie, ktorá sa priamo dotýkala aj života cirkvi vo všeobecnosti. Nový režim začal spočiatku zastretý, neskôr však v roku 1948 otvorený boj proti cirkvi. Pokým ostatné cirkvi boli vystavené rôznym perzekúciám, Gréckokatolícka cirkev bola štátnou mocou priamo likvidovaná. Plán likvidácie cirkvi v povojnovom Československu mal stanovenú svoju stratégiu, svoje etapy i taktiku jednotlivých krokov. Najprv bola zahájená prípravná fáza pre najväčšie likvidačné zásahy v roku 1950, medzi ktoré patrila likvidácia mužských a ženských kláštorov, internácia a odsúdenie biskupov a likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá ako prvá zachytila najťažší úder. 

2. Pokus štátnej moci o likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 

V mocensko-politických kruhoch bola celá akcia pravoslávizácie – v rámci Akcie P starostlivo pripravovaná v kontexte celkovej likvidácie cirkvi. Veľa priestoru sa venovalo agitácii a propagácii pravoslávia, zakladaniu a činnosti „návratových komisii“. To všetko bolo zhodnotené na porade vo Vyšných Ružbachoch, konanej 24. apríla 1950, ktorú poznáme ako tzv. Malý „sobor“, ktorá nepriniesla žiadaný účinok. 

Samostatná likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu sa dostala do svojej záverečnej fázy. Ústredný výbor pre návrat k pravosláviu zorganizoval smutne známy „Sobor duchovenstva a veriacich“ v Prešove 28. apríla 1950. Celá akcia bola pripravovaná veľmi intenzívne za účinnej pomoci mocensko – politických zložiek, ale aj Pravoslávnej cirkvi. Na „Sobore“ bol prijatý tzv. „Manifest“ a „Uznesenie“, ktorými bolo vyhlásené zrušenie Užhorodskej únie a „včlenenie“ Gréckokatolíckej cirkvi do Pravoslávnej cirkvi. 

Napriek tejto situácii v jej inštitucionálnej rovine ešte Prešovský „sobor“ neznamenal jej likvidáciu, ako takej v jej podstate, pretože Cirkev ako božsko – ľudská inštitúcia svojim božím základom je nezničiteľná. Ona existovala ďalej v podobe jej trpiacich údov vo väzniciach, akými boli obidvaja biskupi – biskup Pavol Peter Gojdič OSBM a ThDr. Vasiľ Hopko, mnohí kňazi i laickí veriaci. 

NAŠA ÚLOHA: 

Buďme hrdí na statočnosť a vytrvalosť vo viere Bohu, Cirkvi a Sv. Otcovi celej Gréckokatolíckej cirkvi, jej biskupom , kňazom a veriacim. 

Miestna Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má teda čo ponúknuť nie iba svojim veriacim, ale ľuďom dobrej vôle, dôkaz, že Boh neopúšťa svojich „najmenších“ a že Pán osudov človeka a histórie národov vie z každého zla vyvodiť nikým netušené dobro pre tých, ktorí mu i za cenu veľkých obetí ostali verní. Ich príklad nech nás vedie 
i k vďačnosti Bohu, že nám dal v nich vzory, ktoré nesklamali a verne nám odovzdali poklad viery. On nás musí viesť k pocitu zodpovednosti, aby sme túto štafetu viery odovzdali súčasnej generácii i generácii tohto nášho tretieho tisícročia, ohlasovať Božie slovo nie v chrámoch z kazateľníc, ale svedomitou manuálnou prácou na pracoviskách. Aj tu svietili ako sviece na oltári. Žiarili dobrou srdca, svedomitou prácou a celým svojím životom. Láskou premáhali nenávisť. Ich životné osudy sú svetlým majákom a veľkým príkladom aj pre dnešnú dobu, hoci od tých slávnych chvíľ uplynuli už desaťročia. Sú to hrdinovia ducha, mravnosti, čnosti, ľudskej slobody a všeľudského bratstva. Oni životom dokázali, že 
i malá pravda dokáže vyvrátiť veľký blud, a že i jednoduchí ľudia, ktorých strčili za múry väzníc, vedia ukázať svetu správny smer a postoj. Sú pre nás veľkými vzormi a nimi zostali aj po smrti. Sú povzbudením a príkladom pre všetkých ľudí, ktorí sa snažia žiť charakterne, podľa viery a podľa svojho svedomia. Nasledujme ich príklad aj dnes.


LITERATÚRA: 

BABJAK, J. SJ.: Zostalí verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. I. zväzok (1. – 4. diel). Prešov: PETRA, 2009. 

BABJAK, J. SJ.: Zostalí verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. II. zväzok (5. – 8. diel). Prešov: PETRA, 2011.

CORANIČ, J. – ŠTURÁK, P. – KOPRIVŇÁKOVÁ, J. (eds.): Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2010.

CORANIČ, J.: Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jána Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014.

FEDOR, M.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj 1950. Košice: BYZANT s. r. o. 1. vydanie, 1993.

MANDZÁK, A. D.: Dokumenty k akcii „P“. Prešovský „sobor“. Edícia Dokumenty. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014. 

PEŠEK, J. – BARNOVSKÝ, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997. 

ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945 – 1989. Prešov : Petra n. o., 2008. 

ŠTURÁK, P.: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prešov: Petra, n. o., 2018.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU